STRATEGIA PODATKOWA REALIZOWANA PRZEZ

„BIG STAR LIMITED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W ROKU 2020WSTĘP

 

Dokument został opracowany zgodnie z art. 27c ustawy o CIT wprowadzony ustawą uchwaloną w dniu 28 listopada 2020 r. o zmianie ustaw podatkowych. W związku z brakiem legalnej definicji „strategii podatkowej”, przy tworzeniu dokumentu wykorzystano opracowane przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego” (dalej: wytyczne RWNP).

 

Zgodnie z Wytycznymi RWNP:

– „Strategia podatkowa podmiotu wskazuje wizję i misję podatkową oraz cele podatkowe (długoterminowe), uwzględniając jednocześnie ich wpływ na realizację celów biznesowych podmiotu.”

– „Strategia podatkowa powinna być katalogiem formuł decyzyjnych, obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.”

Przedsiębiorstwo „BIG STAR LIMITED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działające w branży odzieżowej w sferze handlu, realizuje swoje cele gospodarcze poprzez rozległą sieć placówek handlowych prowadzonych we wszystkich regionach Polski. W roku 2020 było to ca. 200 placówek. Realizacja założeń gospodarczych Spółki w roku 2020 została zakłócona przez pandemię COVID-19. Przez znaczną część roku wiele placówek handlowych Spółki, szczególnie tych umiejscowionych w dużych centrach handlowych, musiało zawiesić działalność.

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych.

Spółka nie podejmowała w roku 2020 i nie planuje działań restrukturyzacyjnych.


2. Opis stosowanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowość.

 

a) procedura rejestracji zdarzeń gospodarczych w placówkach handlowych obejmująca zbiór zasad postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów tych zdarzeń:

 • raportowanie danych z kas rejestrujących;

 • prowadzenie rozliczeń gotówkowych;

 • raportowanie stanów magazynowych;

 • zakupy bieżące (kosztowe) dokonywane bezpośrednio w sklepie i ich raportowanie;

 • wystawianie faktur VAT do paragonów z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych (NIP nabywcy – podatnika, faktury uproszczone itp.);

 • rozliczenia w procedurze TAX-FREE;

 • serwisowanie, wymiana kas rejestrujących.

Procedura obejmuje określenie terminów raportowania, wskazuje komórki organizacyjne oraz osoby odpowiedzialne za realizację procedury.

 

b)procedura kontroli, akceptacji i regulowania faktur zakupu:

 • ocena i kontrola celowości zakupu oraz zgodności treści faktur ze stanem rzeczywistym, kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów;

 • weryfikacja kontrahentów (wystawców faktur) jako czynnych podatników podatku VAT – zasada należytej staranności;

 • mechanizm podzielonej płatności (MPP) – wprowadzenie zasady;

 • płatności faktur objętych trybem MPP – bez względu na ich wartość;

 • weryfikacja kontrahentów z krajów Unii Europejskiej (wystawców faktur) jako czynnych podatników podatku VAT (system VIES);

 • weryfikacja podmiotów zagranicznych świadczących usługi, których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – pozyskiwanie certyfikatu rezydencji podatkowej.

W procedurze wskazane są komórki organizacyjne oraz osoby odpowiedzialne za realizację procedury, ponadto określono tu zasady obiegu informacji i dokumentów.


3. Informacja na temat dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka „BIG STAR LIMITED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie dokonuje rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.


4. Liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki.

Spółka „BIG STAR LIMITED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie tworzyła i nie korzystała w roku 2020 ze schematów podatkowych.


5. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych.

W roku 2020 nie istniała potrzeba występowania do organów podatkowych o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego czy też wiążących informacji stawkowych. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.


6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.

 

  W roku 2020 wystąpiły następujące transakcje z powiązaną spółką OOO BIG STAR Białoruś:

 • sprzedaż towarów 6,00 mln zł;

 • udzielona pożyczka 4,40 mln zł.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE    

 

W roku 2020 nie odnotowano w Spółce „BIG STAR LIMITED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zagrożeń podatkowych, mimo znacznego zakłócenia procesów gospodarczych związanego z pandemią COVID-19. Stabilne zasady finansowania i ugruntowana pozycja na rynku w połączeniu z prawidłową organizacją służb odpowiedzianych w spółce za rozliczenia księgowe i podatkowe gwarantują skutecznie ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka podatkowego. Eliminowanie ryzyka podatkowego osiągane jest ponadto poprzez ustanowienie stałej współpracy z Kancelariami Adwokackimi oraz z Kancelarią Doradcy Podatkowego. Obowiązująca w spółce strategia płatności zobowiązań podatkowych zakłada bezwzględne pierwszeństwo tych płatności przed innymi zobowiązaniami.

 

Spółka „BIG STAR LIMITED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpłaciła do Budżetu Państwa za rok podatkowy 2020 1,4 mln zł z tytułu podatku dochodowego CIT oraz 27,0 mln zł podatku VAT. Spółka jest w regionie znaczącym pracodawcą – utrzymuje średnio ca. 900 etatów. W roku 2020 Spółka korzystała z usługi dedykowanej kluczowym podmiotom z grupy podatników rozliczających się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. W ramach tej usługi została utworzona infolinia na poziomie Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Dla firmy został wybrany opiekun do indywidualnego kontaktu z urzędem skarbowym. Zapewnione jest – poprzez możliwość szybkiego kontaktu – aktywne, optymalne wsparcie w zakresie spraw załatwianych w urzędzie. Kontakt z opiekunem jest utrzymywany przez wskazane osoby, zgodnie z zasadami określonymi dla tej usługi.

 

Strategia podatkowa Spółki „BIG STAR LIMITED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ będzie w przyszłych latach modyfikowana w takim zakresie, który zapewni implementację nowych regulacji prawnych.