STRATEGIA PODATKOWA REALIZOWANA PRZEZ

BIG STAR LIMITED SP. Z O.O.

W ROKU 2021

 

WSTĘP

 

Dokument został opracowany zgodnie z art. 27c ustawy o CIT wprowadzony ustawą uchwaloną w dniu 28 listopada 2020r o zmianie ustaw podatkowych. W związku z brakiem legalnej definicji „strategii podatkowej”, przy tworzeniu dokumentu wykorzystano opracowane przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego”(dalej: wytyczne RWNP).
Zgodnie z Wytycznymi RWNP:

– „Strategia podatkowa podmiotu wskazuje wizję i misję podatkową oraz cele podatkowe (długoterminowe), uwzględniając jednocześnie ich wpływ na realizację celów biznesowych podmiotu.”

– „Strategia podatkowa powinna być katalogiem formuł decyzyjnych, obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.”

Przedsiębiorstwo BIG STAR Limited Sp. z o.o. działające w branży odzieżowej sferze handlu, realizuje swoje cele gospodarcze poprzez rozległą sieć placówek handlowych prowadzonych we wszystkich regionach Polski. W roku 2021 było to 201 placówek. Realizacja założeń gospodarczych Spółki w roku 2021 była w dalszym ciągu zakłócana przez pandemię COVID-19. Wiele placówek handlowych Spółki, szczególnie tych umiejscowionych w dużych centrach handlowych, musiało jeszcze w roku 2020 zawiesić działalność. Wznawianie działalności tych placówek następowało sukcesywnie w ciągu II kwartału w roku 2021.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań jego lub podmiotów z nim powiązanych.

Spółka nie podejmowała w roku 2021 i nie planuje działań restrukturyzacyjnych.

 

2. Opis stosowanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowość.

 

a) procedura rejestracji zdarzeń gospodarczych w placówkach handlowych obejmująca zbiór zasad postępowania w odniesieniu do poszczególnych rodzajów tych zdarzeń:

– raportowanie danych z kas rejestrujących;

– prowadzenie rozliczeń gotówkowych;

– raportowanie stanów magazynowych;

– zakupy bieżące (kosztowe) dokonywane bezpośrednio w sklepie i ich raportowanie;

– wystawianie faktur VAT do paragonów z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych (NIP nabywcy – podatnika, faktury uproszczone itp.);

– rozliczenia w procedurze TAX-FREE;

– serwisowanie, wymiana kas rejestrujących.

Procedura obejmuje określenie terminów raportowania, wskazuje komórki organizacyjne oraz osoby odpowiedzialne za realizację procedury.

 

b) procedura kontroli, akceptacji i regulowania faktur zakupu:

– ocena i kontrola celowości zakupu oraz zgodności treści faktur ze stanem rzeczywistym, kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów;

– weryfikacja kontrahentów (wystawców faktur) jako czynnych podatników podatku VAT – zasada należytej staranności;

– mechanizm podzielonej płatności (mpp) – wprowadzenie zasady płatności faktur objętych trybem mpp – bez względu na ich wartość.

– weryfikacja kontrahentów z krajów Unii Europejskiej (wystawców faktur) jako czynnych podatników podatku VAT (system VIES);

– weryfikacja podmiotów zagranicznych świadczących usługi, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – pozyskiwanie certyfikatu rezydencji podatkowej.

W procedurze wskazane są komórki organizacyjne oraz osoby odpowiedzialne za realizację procedury, ponadto określono tu zasady obiegu informacji i dokumentów.

 

c) w sposób ciągły jest prowadzony przegląd poszczególnych procesów i procedur, dokonuje się ich modyfikacji (m.in. automatyzacja procesów). W roku 2021 wprowadzono na szeroką skalę elektroniczny obieg dokumentów.

 

3. Informacja na temat dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka BIG STAR Limited Sp. z o.o. nie dokonuje rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

4. Liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki.

Spółka BIG STAR Limited Sp. z o.o. nie tworzyła i nie korzystała w roku 2021 ze schematów podatkowych.

 

5. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych.

W roku 2021 nie istniała potrzeba występowania do organów podatkowych o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego czy też wiążących informacji stawkowych. Spółka nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

 

6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.

W roku 2021 nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi przekraczające 5% sumy bilansowej aktywów.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

W roku 2021 nie odnotowano w Spółce BIG STAR Limited Sp. z o.o. zagrożeń podatkowych, mimo znacznego zakłócenia procesów gospodarczych związanego z pandemią COVID-19. Stabilne zasady finansowania i ugruntowana pozycja na rynku w połączeniu z prawidłową organizacją służb odpowiedzianych w spółce za rozliczenia księgowe i podatkowe gwarantują skutecznie ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka podatkowego.

Eliminowanie ryzyka podatkowego osiągane jest ponadto poprzez utrzymywanie stałej współpracy z Kancelarią Adwokacką oraz z Kancelarią Doradcy Podatkowego.

W trakcie roku został zapewniony dostęp do profesjonalnej platformy szkoleniowej, na której są prowadzone szkolenia online z zakresu finansów, podatków, kadr i płac.

Obowiązująca w spółce strategia płatności zobowiązań podatkowych zakłada bezwzględne pierwszeństwo tych płatności przed innymi zobowiązaniami.

Spółka BIG STAR Limited Sp. z o.o. wpłaciła do Budżetu Państwa za rok podatkowy 2021  1,2 mln zł z tytułu podatku dochodowego CIT oraz 33,7 mln zł podatku VAT.

Spółka jest w regionie znaczącym pracodawcą, zatrudnia też pracowników w placówkach handlowych w całym kraju. W dniu 31.12.2021 r. Spółka zatrudniała 1.081 pracowników (1.025 etatów).

Od roku 2020 Spółka korzysta z usługi dedykowanej kluczowym podmiotom z grupy podatników rozliczających się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. W ramach tej usługi została utworzona infolinia na poziomie Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Dla firmy został wybrany opiekun do indywidualnego kontaktu z urzędem skarbowym. Zapewnione jest – poprzez możliwość szybkiego kontaktu – aktywne, optymalne wsparcie w zakresie spraw załatwianych w urzędzie. Kontakt z opiekunem jest utrzymywany przez wskazane osoby, zgodnie z zasadami określonymi dla tej usługi.

Strategia podatkowa Spółki BIG STAR Limited Sp. z o.o. będzie w przyszłych latach modyfikowana w takim zakresie, który zapewni implementację nowych regulacji prawnych.