Pravidlá akcie.

Facebook: 20% zľava na sortiment z kolekcie JESEŇ-ZIMA 2018

1. Organizátor akcie.
1.1. Usporiadateľ kampane na Facebooku: 20% zľava na sortiment z kolekcie JESEŇ-ZIMA 2018 je spoločnosť BIG STAR SLOVAKIA s.r.o., Dúbravská 2, 841 04 Bratislava, ďalej BIG STAR.

2. Právna úprava akcie.
2.1. Právnym základom akcie sú tieto pravidlá, ktoré sú jediným dokumentom, ktorý definuje zásady akcie. Obsah týchto pravidiel je dostupný v obchodoch, na ktoré sa vzťahuje akcia, a na webových stránkach bigstarjeans.com.
2.2. Účasť na propagačnej akcii je dobrovoľná.

3. Trvanie, predmet a miesto akcie.
3.1. Akcia sa uskutočňuje v stacionárnych obchodoch BIG STAR.
3.2. Princíp je založený na možnosti získať 20% zľavu na širokú škálu kolekcie jeseň-zima 2018 a podmienkou obdržania zľavy je uverejnenie fotografie v kabínkach predajne BIG STAR na oficiálnom facebookovom profile BIG STAR.
3.3. Zľavu je možné získať uverejnením fotografie v termíne od 10.09.2018 do 31.09.2018.
3.4. Predmetom zľavy 20% je kolekcia JESEŇ-ZIMA 2018.
3.5. 20% zľava sa môže uplatniť od 10.09.2018 do 14.10.2018 v stacionárnych predajniach.
3.5. Spoločnosť BIG STAR má právo skrátiť alebo zrušiť trvanie akcie bez udania dôvodu tým, že písomne informuje predajne alebo informuje na www.bigstarjeans.com.

4. Pravidlá akcie.
4.1. Účastníkom akcie môže byť akákoľvek dospelá fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ktorý súhlasí s týmito pravidlami akcie.
4.2. Podmienkou získania zľavy vo výške 20% je uverejnenie na oficiálnom facebookovom profile (v komentároch pod akčným príspevkom) fotografiu „selfie“ v oblečení značky Big Star, urobenú v kabínke ktorejkoľvek predajne BIG STAR. Fotografia nemusí obsahovať celý obraz účastníka vrátane jeho tváre.
4.3. Po umiestnenie fotografie pod príspevkom učastník akcie získa zľavový kód. Kód bude odoslaný v súkromnej správe osobe, ktorá fotografiu uverejnila prostredníctvom Facebooku.
4.4. Podmienkou pre uplatnenie zľavy je preukázanie sa obdržaným kódom zľavy prijatým v správe na Facebooku.
4.5. Akcia na Facebooku: 20% zľava na sortiment z kolekcie AUTUMN-ZIMA 2018 nie je kombinovateľná s inými zľavami alebo akciami.
4.6. Kupón je jednorazový a vzťahuje sa na celý pokladničný doklad.
4.6. Zľavový kupón sa uplatňuje takým spôsobom, že na pokladničnom doklade sa cena produktov spadajúcich do akcie zníži o 20% z ich pôvodnej ceny.

5. Vrátenie tovaru, reklamácie.
Stacionárne obchody
5.1. Nepoužitý tovar je možné vrátiť do 30 dní od dátumu nákupu.
5.2. Náhrada je možná  len vystavením dobropisu zákazníkovi o hodnote vráteného tovaru a výmenou za iný tovar.  Zákazník nemá nárok na vrátenie hotovosti.
5.3. Ustanovenie uvedené v bode 5.2. týchto nariadení sa nevzťahuje na reklamácie podané podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
5.4. Zákazník má právo reklamovať zakúpený tovar osobne v predajni.

6. Výmena tovaru.
6.1. Zákazník si môže kúpený produkt vymeniť do 30 dní od dátumu nákupu.
6.2. Produkt je možné vymeniť za produkt drahší alebo za produkt v rovnakej cene.
6.3. Počas trvania akcie môže zákazník vymeniť zakúpený produkt za iný model (zúčastňujúci sa na tejto akcii) s aktuálne platnou zľavou 20%.
6.4. V prípade, že zákazník zakúpil výrobok pomocou akcie na Facebooku: 20% zľava na sortiment z kolekcie jeseň-zima 2018 – po zakončení akcie má nárok na zľavu na výrobok len v rámci rovnakého modelu a farby. Pri výmene za iný výrobok sa uplatní obvyklá cena, t. j. nebude na nový výrokok uplatnená zľava vo výške 20%.

7. Osobné údaje.
7.1. Poskytovanie osobných údajov účastníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné na jeho účasť v akcii. Umiestnením fotografie na facebookový profil BIG STAR účastník súhlasí so spracovaním svojho výzoru a mena a priezviska na účely súvisiace s akciou.
7.2. Údaje získané v súvislosti s organizáciou akcie sa používajú na účely tejto akcie v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sa po 25. mája 2018 uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 tzv. RODO.
7.3. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je súhlas účastníka – čl. 6 par. 1 a RODO, potreba splniť povinnosť vykonávať akciu – čl. 6 časť 1 bod c RODO a oprávnené záujmy správcu osobných údajov – čl. 6 časť 1 bod f RODO.
7.4. Správca osobných údajov účastníkov získaných realizáciou akcie je, ‚Big Star Limited spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Kalisz (62-800), al. Wojska Polskiego 21/21A, zapísaná do registra podnikateľov Štátneho súdneho registra vedenom na Okresnom súde Poznaň Nové Mesto a Wilda v Poznani, IX obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000101463, DIČ: 6180031613, ktorá má základné imanie vo výške 1 235 688,30 PLN (jeden milión, dvesto tridsaťpäť tisíc, šesťsto osemdesiatosem poľských zlotých, 30 grošov).
7.5. Každý účastník má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prenos a vymazanie, ako aj právo obmedziť spracovanie údajov.
7.6. Osobné údaje účastníka, získané v súvislosti s účasťou v akcii a za účelom ich využitia v akcii budú použité iba po dobu trvania akcie a v období premlčania nárokov súvisiacich s účasťou na akcii.
7.8. Účastník má právo odvolať sa na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že údaje sú spracovávané nesprávne.
7.9. Usporiadateľ môže odovzdať dáta dôveryhodným príjemcom na účely vykonania týchto pravidiel, napr. aby bolo možné zverejniť výsledky akcie a vydať alebo doručiť výhru.
7.10. Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov sa môžu posielať na e-mailovú adresu inšpektora pre ochranu údajov: iod@bigstar.com.pl.

8. Autorské práva
8.1. Uverejnením snímok spôsobom uvedeným v odseku 4 týchto pravidiel účastník prehlasuje, že je jeho autorom a má majetkové a osobné autorské práva k tomuto snímku (ďalej len „diela“).
8.2. Po vydaní zľavového kupónu spoločnosť BIG STAR získava bez poplatku autorské práva k dielu v týchto oblastiach využívania:
a) rozmnožovanie kópií diela určitou technikou vrátane tlače, reprografického, magnetického záznamu a digitálnej technológie;
b) uvádzanie originálu alebo kópií diela na trh, požičiavanie alebo prenájom;
c) verejné vystúpenie, vystavenie, vysielanie a opakované verejné vysielanie takým spôsobom, že každý môže mať k dielu prístup na mieste a v každej chvíli čase podľa vlastného výberu;
d) použitie diela a jeho fragmentov na účely vykonávania propagácie a reklamy BIG STAR a výrobkov BIG STAR, vo všetkých formách reklamy, okrem iného vo forme tlačenej reklamy, televízie, v kinách a na akýckoľvek webových stránkach a webových doménach a mobilných webových stránkach, v propagačných a reklamných materiáloch a pomôckach a na účely iných foriem propagácie v oblastiach využívania uvedených v bode a až e;
e) vykonávanie autorských práv k derivátom diela (používanie a využívanie upraveného diela), spoločne s právom na udelenie súhlasu k výkonu autorských práv k upravenému dielu v oblastiach využívania uvedených v bode a až d.

9. Iné.
9.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo – z opodstatnených dôvodov – na zmenu týchto pravidiel, za predpokladu, že nebudú porušovať už nadobudnuté práva účastníkov promócie (zákazníkov) umiestnením písomnej informácie v obchodoch alebo na stránke bigstarjeans.com. Dodatky k pravidlám nadobúdajú účinnosť nasledujúcim dňom po ich zverejnení spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete.
9.2. Tieto pravidlá sú účinné od 10.09.2018 do 14.10.2018.
9.3. V oblastiach neupravených týmito pravidlami platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
9.4. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom upravujúcim priebeh a zásady akcie.
9.5. Zmena trvania alebo zrušenie akcie nemá vplyv na už nadobudnuté práva a na zmluvy uzatvorené pred zmenou trvania alebo zrušením akcie.
9.6. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto pravidiel a všeobecne platnými právnymi predpismi majú prednosť všeobecne platné právne predpisy.