Obchodné podmienky programu BIG STAR Premium Card

(ďalej len „Obchodnými podmienkami“)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVIENIA

1.  Program BIG STAR Premium Card je zameraný na odmeňovanie Zákazníkov BIG STAR SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Dúbravská 2, 841 04 Bratislava, IČO: 46 910 662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85925/B, ktorá je organizátorom Programu (ďalej len „BIG STAR”).

2. Tieto Obchodné podmienky spolu s prílohami platia od začiatku programu až do odvolania a určuje pravidlá, rozsah a podmienky pre účasť v Programe BIG STAR Premium Card (ďalej len „Program”).

3. Program sa začal xx.xx.2019 a bude trvať až do odvolania. O ukončení Programu budú účastníci informovaní spôsobom, ktorí je uvedený v bode IX týchto Obchodných podmienok.

4. Program bude prebiehať v obchodných sieťach BIG STAR, na ktoré sa vzťahuje Program (ďalej len „Obchod”) na území Slovenskej republiky. BIG STAR si vyhradzuje právo dočasne zahrnúť, alebo vylúčiť z Programu niektoré Obchody počas jeho trvania a to bez udania dôvodu. Informácia o obchodoch, ktoré sú zapojené do Programu je k dispozícii na stránke https://bigstar.pl/ a priamo v jednotlivých predajniach.

II. PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

1. Účastníkom Programu môže byť každá dospelá fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorá nakúpi v Obchode, na ktorý sa vzťahuje Program za ľubovoľnú sumu, vyplní formulár, bude súhlasiť s Obchodnými podmienkami Programu a vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom BIG STAR. Pred zapojením k Programu by sa mal Účastník oboznámiť s Obchodnými podmienkami, ktoré sú dostupné na prihlasovacom formulári a v obchodoch BIG STAR, na ktoré sa vzťahuje program.

2. Súhlasy a vyhlásenia:

– Meno a priezvisko potrebujeme za účelom overenia totožnosti;

– Telefónne číslo, e-mailová adresa alebo korešpondenčná adresa nám umožnia informovať Účastníka o akciách, zľavách, súťažiach a pod. Používanie telefónneho čísla, e-mailovej adresy, alebo korešpondenčnej adresy podlieha súhlasu Účastníka;

– Dátum narodenia potrebujeme z toho dôvodu, aby sme mohli Účastníkovi poslať prekvapenie k narodeninám; môže byť tiež použitý pre ďalšie overenie totožnosti v prípade predloženia Karty Programu;

– Poskytovanie údajov zo strany Účastníka je dobrovoľné, ale ich nepodanie môže zabrániť, alebo znemožniť účasť v Programe.

III. ZĽAVOVÁ KARTA

1.  Karta BIG STAR Premium Card oprávňuje k získaniu zliav (nižšie uvedený bod IV.) a k účasti na všetkých súťažiach a akciách, ktoré organizuje BIG STAR účastníkov programu.

2. Karta BIG STAR Premium Card má individuálne číslo spojené s osobnými údajmi jej držiteľa a je základom pre jeho identifikáciu.

3. Karta BIG STAR Premium Card je platná do ukončenia Programu.

4. BIG STAR si vyhradzuje právo na zablokovanie karty, alebo pozastavenie jej činnosti až do momentu vyjasnenia situácie, v prípade, kedy bude zistené porušenie týchto Obchodných podmienok, a najmä v prípade, ak budú údaje Účastníka neúplné, nesprávne alebo zastarané.

5. Karta BIG STAR Premium Card nie je bankomatovou a ani platobnou kartou.

6. BIG STAR nevydáva duplicitné Karty. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia Karty, dostane Účastník v rámci výmeny novú Kartu, ktorá bude mať iné číslo než tá predchádzajúca. Údaje o vykonaných nákupoch budú automaticky priradené k novej Karte. Karta, ktorá bola vydaná skôr, bude automaticky zrušená.

IV. ZĽAVY

1. Karta BIG STAR Premium Card (BSPC) oprávňuje k získaniu zliav uvedených v tabuľke od momentu zapojenia do Programu.

2. Kartu aktivuje predávajúci tak, že ju skenuje v momente jej vydania.

3. Zákazník dostane kartu počas prvých nákupov bez ohľadu na hodnotu daného nákupu.

4. Za účelom získania zľavy musí byť súčet všetkých účteniek aspoň 250 €. Prekročenie sumy 250 € na Karte je rovnoznačné so stálou zľavou 5% na každú ďalšiu transakciu bez ohľadu na finančnú hodnotu nákupov.

5. Zľavy z dvoch alebo viacerých kariet sa nesčítajú.

6. Zľavy z Karty sa nesčítajú s ostatnými zľavami dostupnými v Obchode v spojení s akýmkoľvek inými propagačnými ponukami, alebo so zníženými cenami. Zľavy sa vzťahujú výhradne na sortiment, ktorý nemá znížené ceny.

7. V prípade trvania niekoľkých propagačných akcií, v ktorých môže Účastník získať zľavu, systém automaticky vyhodnotí najpriaznivejšiu  (najvyššiu) možnú zľavu pre Účastníka.

8. Ak sa súčet nákupov rovná, alebo je vyšší ako 500 €, Zákazník dostane jednorazovú zľavu vo výške 10% vo chvíli vykonávania transakcie, a to tiež pri vydaní novej karty BSPC.

9. Zľava 10% sa bude počítať pri každej transakcii vo výške min. 500 €, ktorá bude realizovaná pomocou Karty BSPC. Zľava 5% sa bude počítať pri každej transakcii na menej ako 500 € (vrátane vydania novej karty BSPC – v prípade, že hodnota účtenky presiahne 250 €).

V. ODSTÚPENIE OD ÚČASTI V PROGRAME

1. Účastníci môže vyjadriť vôľu na odstúpenie od účasti v Programe prostredníctvom písomného vyhlásenia, ktoré vlastnoručne podpíše a predloží v obchode BIG STAR, alebo odošle poštou na adresu BIG STAR uvedenú v bode I ods. 1 týchto Obchodných podmienok, z ktorého obsahu bude jednoznačné, že vôľou Účastníka je odstúpenie z ďalšej účasti v Programe. Spolu s vyhlásením musí Účastník vrátiť vydanú kartu BIG STAR Premium Card. Vyhlásenie Účastníka o odstúpení od účasti v Programe, znamená zároveň, v prípade pochybností, aj odvolanie súhlasu na ďalšie spracúvanie osobných údajov na účely, s ktorými súhlasil v súvislosti so zapojením k Programu.

2. Bezprostredne, najneskôr však do 14 pracovných dní od doručenia oznámenia o odstúpení z účasti v Programe, BIG STAR odstráni osobné údaje Účastníka  z databázy a prestane spracúvať jeho osobné údaje na účely, s ktorými súhlasil so zapojením k Programu.

VI. PORUCHA SYSTÉMU

1. Poskytnutie zľavy sa vykonáva pomocou elektronického systému zliav a pripojenia k internetu. BIG STAR nie je zodpovedný za konania alebo pozastavenia poskytovateľov služieb súvisiacich s prevádzkou týchto pripojení, alebo systému, ktorí poskytujú ďalšie služby potrebné na zabezpečenie jej hladkého fungovania. BIG STAR nie je najmä zodpovedný za konania alebo pozastavenia telefónnych operátorov, alebo iných poskytovateľov telekomunikačných služieb. BIG STAR tiež nie je zodpovedný za správne fungovanie týchto systémov v jednotlivých obchodoch. V prípade poruchy systému, ktorá z akéhokoľvek dôvodu bráni poskytnúť zľavu, daná zľava nebude platná. Účastník sa môže zdržať nákupu a zopakovať ho v inej dobe.

2. Vo vyššie popísanom prípade Účastník nemá právo na uplatnenie nárokov v súvislosti s neposkytnutou zľavou.

VII. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ osobných údajov je: “BIG STAR LIMITED“ spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Kaliszu, al. Wojska Polskiego 21/21a , 62 – 800 Kalisz, ďalej len: ,,BIG STAR“). S BIG STAR sa môžete skontaktovať písomne na adrese: BIG STAR, al. Wojska Polskiego 21/21a, 62 – 800 Kalisz, alebo prostredníctvom e-mailu: bspc@bigstar.com.pl.

2. BIG STAR určil Zodpovednú osobu, s ktorým je možný písomný kontakt na adrese: “BIG STAR LIMITED“ spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Kaliszu, al. Wojska Polskiego 21/21a, 62 – 800 Kalisz, s poznámkou: ,,IOD“ , alebo formou e-mailu na: iod@bigstar.com.pl.

3. Osobné údaje Účastníka, v súvislosti s jeho účasťou v Programe, budú spracúvané za účelom plnenia zmluvy, alebo na prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – skrátený názov GDPR).

4. V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, vrátane priameho marketingu, je základom takéhoto spracúvania predchádzajúci súhlas Účastníka, ktorý je vyjadrený dobrovoľným a vedomým spôsobom (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

5. V prípade spracúvania osobných údajov Účastníka za účelom odberu obchodných informácii zo strany Účastníka (na e-mailovú adresu, alebo na číslo mobilného telefónu vo forme SMS správy, alebo písomne na korešpondenčnú adresu), je základom takéhoto spracúvania predchádzajúci súhlas Účastníka, ktorý je vyjadrený dobrovoľným a vedomým spôsobom (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

6. Spracúvanie osobných údajov Účastníka v súvislosti s účasťou v Programe môže prebiehať za účelom vyplývajúcim z oprávnených záujmov realizovaných prostredníctvom BIG STAR (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR):
– za účelom prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, ktoré je oprávneným záujmom BIG STAR; – pre účely archivácie (dôkazové) predstavujúce oprávnené záujmy BIG STAR, pre bezpečnosť informácií v prípade potreby preukázania právnych skutočností; – za účelom vytvárania analýz, prehľadov a štatistík pre interné účely, ktoré sú oprávneným záujmom BIG STAR; – za účelom využitia profilovania na spracúvanie osobných údajov Účastníka (podrobnejšie informácie o profilovaniu sa nachádzajú v bode 7).

7. Osobné údaje Účastníka môžu byť spracúvané automatizovaným spôsobom, vrátane profilovania. Profilovanie spočíva na poskytovaní zliav v závislosti od individuálnych charakteristík Účastníka (napr. zľava z príležitosti narodenín), navrhovania produktov v závislosti od nákupných preferencií Účastníka a pod.

8. Účastník má právo požadovať od BIG STAR prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie a prenosnosť, ako aj právo na obmedzenie spracúvania údajov. Ak spracúvanie osobných údajov prebiehalo na základe súhlasu, Účastník má právo odvolať všetky, alebo niektoré súhlasy týkajúce sa spracúvania osobných údajov, alebo spracúvania niektorých údajov.

9. Účastník má kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane profilovania, a tiež ak sú údaje spracúvané na účely priameho marketingu. BIG STAR vtedy prestane spracúvať údaje Účastníka pre tieto účely, ibaže preukáže existenciu dôležitých a oprávnených dôvodov, ktoré sú nadradené záujmom, právam a slobodám Účastníka, alebo ak budú údaje Účastníka nevyhnutné na prípadné preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov BIG STAR.

10. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, má Účastník právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

11. Poskytnutie osobných údajov zo strany Účastníka nie je povinné, ale ich nepodanie bude mať za následok, že účasť v Programe nebude možná.

12.Údaje budú uchovávané:

– až do odvolania súhlasu – v prípade osobných údajov zhromaždených na základe súhlasu;

– na dobu určitú pokiaľ bude možné uplatnenie nárokov z titulu účasti v Programe.

13. BIG STAR môže odovzdať údaje dôveryhodným dodávateľom za účelom uzatvorenia, vykonania a plnenia práv spojených s účasťou v Programe. Môžu to byť: partneri spolupracujúci s BIG STAR, sprostredkujúci agenti pri predaji, poskytovatelia poradenských, platobných, marketingových, audítorských služieb, právnu, daňovú a účtovnú pomoc.

VIII. POSTUP PRE NAHLÁSENIE A POSÚDENIE REKLAMÁCIE

1. Všetky reklamácie týkajúce sa riadenia Programu môže byť nahlásené písomne, doporučenou poštou, na adresu BIG STAR, ktorá je uvedená v bode I ods. 1 týchto Obchodných podmienok, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: bspc@bigstar.com.pl.

2. Písomná reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko a presnú adresu Účastníka, ako aj podrobný popis a dôvody reklamácie. Odporúča sa, aby popis reklamácie obsahoval čo najviac informácií a skutočností týkajúcich sa predmetu reklamácie, najmä typ a dátum výskytu nezrovnalostí spolu s kontaktnými údajmi – uľahčí a urýchli to posúdenie reklamácie zo strany BIG STAR. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií nahlásených bez preferovaného popisu reklamácie.

3. Reklamácie budú posudzované zo strany BIG STAR okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa ich obdržania.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. BIG STAR si vyhradzuje právo na prípadné zmeny Obchodných podmienok z dôležitých príčin, napr. vzhľadom k zmenám právnych predpisov. Nové Obchodné podmienky budú záväzné pre Účastníka, ak bol riadne informovaný o zmenách a neodstúpil od účasť v Programe v termíne do 14 dní odo dňa daného oznámenia. Zmena Obchodných podmienok neovplyvňuje už uzatvorené kúpne zmluvy, udelené Body a Ceny.

2. BIG STAR bude informovať Účastníkov o zmene Obchodných podmienok na stránke https://bigstar.pl/, rovnako aj e-mailom, ak v súvislosti so zapojením do Programu podal Účastník svoju e-mailovú adresu a súhlasil s prijímaním e-mailov.

3. BIG STAR si vyhradzuje právo pozastaviť, alebo ukončiť Program kedykoľvek a bez podania dôvodu. O pozastavení, alebo ukončení Programu, budú Účastníci informovaný spôsobom uvedeným v bode 2 vyššie.

4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť so začiatkom Programu a platia až do jeho ukončenia.

5. Tieto Obchodné podmienky sú verejne dostupné a sú k nahliadnutiu v sídle Big Star, v obchodoch, na ktoré sa vzťahuje Program a na stránke https://bigstar.pl/

6. Rozhodujúcim právom pre Program je právo Slovenskej republiky.

7. V záležitostiach, ktoré nie sú regulované v týchto Obchodných podmienkach, majú uplatnenie ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platného slovenského práva.