………………………….., dňa ……………..

……..…..………….

(obchod Big Star, č.)

 

Vyhlásenie o dôvernosti

………………………………………………..

(meno a priezvisko)

………………………………………………..

(séria a číslo občianskeho preukazu)

 

VYHLÁSENIE

 

V súvislosti s vykonávaním prác pre Big Star Limited Sp z o.o. v oblasti služieb vernostného programu Big Star Premium Card a najmä spracúvania a uchovávania všetkých osobných údajov, vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že som si vedomý/á obsahu nasledujúcich právnych aktov v oblasti ochrany informácií:

  1. Zákon č. 300/2005 Zb.z. Trestný zákonník
  2. Zákon č. 122/2013 Zb.z. o ochrane osobných údajov

Zaväzujem sa, že počas plnenia činnosti pre BS neprezradím žiadnu informáciu, s ktorou som sa oboznámil/a, pod hrozbou finančnej zodpovednosti, najmä nárokov na náhradu škody nahlásených tretími stranami.

 

………………………………………………..

(podpis osoby, ktorá vypĺňa vyhlásenie)

 

Toto vyhlásenie bolo podpísané v prítomnosti:

………………………………………………………………….

(meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby zo strany BS – regionálny manažér/Sídlo)